Sobota 30 maja 2015r.  Imieniny: Ferdynanda, Karola i Jana
Strona Główna   Mapa serwisu
Strona Główna
Telefon interwencyjny Służby Celnej : 800 060 000
BIP  NBP  Ministerstwo Finansów 
    Akty Prawne
    Komunikaty
    Kontakt
    Linki
    Do pobrania
    Statystyka
Odsłon łącznie :  23781587
Obecna podstrona :  93710


Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego

31.12.2014

Instrukcja wypełniania e-deklaracji nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych

 

Szanowni Państwo

Poniższa Instrukcja zawiera praktyczne wskazówki mające na celu ułatwienie wypełnienia i przesyłania deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U w formie elektronicznej (e-deklaracja) przez Podatników będących osobami fizycznymi (niezależnie, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie), podpisanej danymi autoryzacyjnymi.

 

Tryb postępowania:

 

1. Pobranie aplikacji do obsługi e-deklaracji

 

Pobranie aplikacji dostępnej pod następującym adresem:

 

https://e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/doc/app/AKCU.zip

 

Pobranie aplikacji umożliwia Podatnikowi  zainstalowanie jej (folder skompresowany zip.) na posiadanym komputerze, poprzez funkcję „Wyodrębnij wszystkie” pliki (zalecane jest utworzenie nowego folderu w ustalonym przez siebie miejscu).   

 

2. Sporządzenie e-deklaracji

Podatnik wypełnienia wszystkie obligatoryjne pozycje formularza (strona 1 i strona 2 „wyroby akcyzowe”).

 

Strona 1

Pole nr 1: należy podać numer NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub PESEL (pozostałe osoby).

Pole nr 2: należy podać czterocyfrowy numer (nie może się powtarzać: przy następnej e-deklaracji lub korekcie złożonej e-deklaracji podajemy nowy numer).

 

Część A

Pole 4: wybieramy ze słownika: „właściwy urząd celny”.

W przypadku Podatników mieszkańców Województwa Lubelskiego, będą to do wyboru wg właściwości miejscowej:

- Urząd Celny w Białej Podlaskiej,

- Urząd Celny w Lublinie,

- Urząd Celny w Zamościu.

Pole 5:

Wybieramy „złożenie deklaracji”.

 

Część B

Wpisujemy dane identyfikacyjne podatnika.

W polach 8 i 9 korzystamy z „rozwijanego” słownika.

 

Część C

Zostanie wypełniona automatycznie.

 

Część E

Wpisujemy w oświadczeniu dane Podatnika lub osoby reprezentującej Podatnika.

 

Dalej korzystając z Zakładki „Wyroby akcyzowe” przechodzimy do Strony 2.

 

Następnie korzystając z funkcji „Dodaj” wypełniamy Część D.

 

Część D

* w kolumnie b „Nazwa …” wybieramy Pole „Nazwa samochodu osobowego” i wpisujemy dane wg oznaczonych pól.

 

Dopuszczalne jest, na zasadzie dobrowolności, podanie w opisie pola „Nazwa samochodu osobowego” dodatkowych danych umożliwiających weryfikację składanej e-deklaracji (tryb weryfikacji e-deklaracji ustalają właściwi naczelnicy urzędów celnych), jak:

rodzaj nadwozia, liczba drzwi, wersja pojazdu, moc silnika, rodzaj paliwa oraz skrzyni biegów;

 

* kolumna c „Data powstania obowiązku podatkowego” – jest to dzień przemieszczenia pojazdu na terytorium kraju/dzień zakupu pojazdu na terytorium kraju;

 

* kolumna d „Ośmiocyfrowy kod CN …” – podajemy ośmiocyfrowy kod CN, wybierając go ze słownika zgodnie z wskazaniami zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji (pole „kategoria” w tym przypadku powinno być wypełnione automatycznie);

 

* kolumna e „Podstawa opodatkowania” – to kwota wyrażona w walucie polskiej;

 

Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się kurs średni waluty obcej z dnia powstania obowiązku podatkowego, dostępny pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

 

* kolumna f „stawka podatku” -  w zależności od pojemności silnika pojazdu wpisujemy:

a)    18,6 % podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2.000 centymetrów sześciennych;

b)    3,1 % podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych;

Pole „stawka proc.” powinno być wypełnione automatycznie;

 

* kolumna g „Kwota podatku w zł” – wypełniana jest automatycznie;

 

Po wypełnieniu Części D zapisujemy wprowadzone dane (funkcja „Zapisz”) i przechodzimy do Strony 1 (funkcja „Zamknij”).

 

Strona 1

 

Podatnik korzystając z zakładki „Generuj XML” zapisuje dokument w formacie XML, tj. w wybranym folderze zapisuje e-deklarację w postaci  pliku XML (dowolnie go nazywamy).

 

3. Przesłanie e-deklaracji

Tak sporządzoną e-deklarację należy przesłać z wykorzystaniem następującego adresu:

 

https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/Document,

 

gdzie w Zakładce „Przesyłanie dokumentów”

wybieramy plik (zapisaną przez nas wcześniej e-deklarację) i korzystając z funkcji „Załaduj plik” przechodzimy do strony „Wyślij plik do systemu e-Zefir”. Na tym etapie wybieramy funkcję „Podpisz i wyślij” przechodzimy do formularza Podpisu elektronicznego.

Formularz Podpisu elektronicznego zawiera dane osoby przesyłające dokument, w tym pole „Kwota przychodu”, które winno być wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji.

Po wypełnieniu Formularz przesyłamy do systemu e-Zefir wykorzystując funkcję „Wyślij”.

 

Po wysłaniu e-deklaracji uproszczonej pojawi się informacja o przesłaniu jej do systemu z jednoczesnym wskazaniem numeru identyfikacyjnego deklaracji.

Numer identyfikacyjny umożliwia pobranie potwierdzenia (tj. urzędowego poświadczenia odbioru lub komunikatu o odrzuceniu deklaracji „rejection” zawierającego listę błędów, które wykluczają możliwość jej przyjęcia). Informację o przyjęciu lub odrzuceniu deklaracji Podatnik otrzymuje bezpośrednio z systemu ZEFIR, na podany w deklaracji adres e-mail.

 

 

4. Korekta e-deklaracji

Korekta elektroniczna polega na ponownym wytworzeniu i przesłaniu e-deklaracji:

 

- w polu 2: oznaczonej nowym numerem dokumentu,

- w polu 5: zakreślonej „korekta deklaracji”,

- w polach nieprawidłowo/błędnie wypełnionych: zawierającej poprawione dane,

- pola pozostałe: jak w pierwotnej e-deklaracji.

 

 

5. Pobranie i wydrukowanie elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo

 

Podatnik ma możliwość:

 

- uzyskania i wydrukowania elektronicznego potwierdzenia zapłaty ze strony internetowej:

 

htts://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar

 

- uzyskania potwierdzenia zapłaty akcyzy w formie papierowej w wybranym oddziale celnym.

 

Przydatne linki

 

Lokalizacja deklaracji w formie elektronicznej (e-deklaracja):

https://e-clo.pl/ZEFIR/eZefir/doc/app/AKCU.zip

 

 

Miejsce złożenia e-deklaracji AKC-U (e-deklaracje składane są pod adresem):

https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/Document

 

 

Załącznik nr 1

 

Ośmiocyfrowe kody CN dla samochodów osobowych:

 

 

SAMOCHODY OSOBOWE Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI

O POJEMNOŚCI SKOKOWEJ:

 

nowe

używane

 nieprzekraczającej 1000 cm3

87032110

87032190

 przekraczającej 1000 cm3, ale nieprzekraczającej 1500 cm3

87032210

87032290

 przekraczającej 1500 cm3, ale nieprzekraczającej 3000 cm3

87032319

87032390

 przekraczającej 3000 cm3

87032410

87032490

 

SAMOCHODY OSOBOWE Z SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI

O POJEMNOŚCI SKOKOWEJ:

 

nowe

używane

 nieprzekraczającej 1500 cm3

87033110

87033190

 przekraczającej 1500 cm3, ale nieprzekraczającej 2500 cm3

87033219

87033290

 przekraczającej 2500 cm

87033319

87033390

       

 

 

Załącznik nr 2

 

Podpis podatnika

Podatnik będący osobą fizyczną ma możliwość wysłania deklaracji  opatrzonej:

 • danymi autoryzującymi.

Na dane autoryzujące składają się następujące elementy:

• PESEL lub NIP  • imię (pierwsze) • nazwisko • data urodzenia  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje,  albo wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatków.

 

 

Przykład:

e-deklaracja wysyłana w 2014 roku:

 

W danych autoryzujących do podpisania ww. deklaracji w 2014 roku:

podatnik zobowiązany jest w polu „Kwota przychodu” wskazać kwotę (sumę) przychodów wynikających z dowolnego zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2012.

Do pola „Kwota przychodu” należy wpisać kwotę przychodu z zeznania podatkowego lub rocznego obliczenia podatku (formularza) złożonego w urzędzie skarbowym za rok 2012 wg obowiązujących wariantów* z poszczególnych pozycji:

 • PIT-28 - wariant (17) - poz. 42
 • PIT-36 – wariant (18) - poz. 82 albo poz. 125 jeżeli w zeznaniu za 2012 rok podatnik występowała jako małżonek
 • PIT-36L- wariant (8) – poz. 23 lub poz. 28
 • PIT-37 – wariant (18) – poz. 60 lub poz. 87 jeżeli w zeznaniu za 2012 rok podatnik występował jako małżonek
 • PIT-38- wariant (8) – poz. 24
 • PIT-39 – wariant (4) – poz. 20
 • PIT-40 – wariant (17)  - poz. 62
 • PIT-40A – wariant (17)  - poz. 33

* wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć
w dolnej części każdej strony formularza – jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza. W przypadku, gdy za rok 2012 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2012 należy wpisać wartość „0” (zero).

 

 

22.12.2014

Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online

 

Od 9 grudnia br. możliwe jest uzyskanie bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej (www.e-clo.pl) elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowi podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bez konieczności wizyty w urzędzie celnym).
 
Nowa usługa dostępna jest dla każdego na stronie internetowej: https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar
 
Na tej stronie, w zakładce „potwierdzenie zapłaty" zainteresowana osoba może w prosty sposób wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie – w zależności od potrzeby – plik ten pobrać lub dodatkowo wydrukować. Wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U. Wydrukowane potwierdzenie stanowi podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyczerpując tym samym wymogi w zakresie akcyzy.
 

Czytaj całość komunikatu dotyczącego nowej usługi Służby Celnej na stronie www.sluzbacelna.gov.pl

 

 

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego – formalności krok po kroku
 
 
I. Złożenie dokumentów po dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju:

1) W terminie 14 dni od daty wprowadzenia pojazdu na terytorium RP, należy złożyć deklarację uproszczoną AKC-U, we właściwym dla miejsca zamieszkania strony urzędzie celnym:

Urząd Celny w Białej Podlaskiej
ul. Celników Polskich 23
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-75-33 lub (83) 342-76-79
godziny urzędowania: 7.15 – 15.15 od poniedziałku do piątku,
rejon : powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska

możliwość złożenia deklaracji w :
Oddział Celny w Białej Podlaskiej
z wyjątkiem środy, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 - 16.00
w środy w godz.: 08:00 - 17.00
ul. Celników Polskich 23, 21-500 Biała Podlaska,

Urząd Celny w Lublinie
ul. Energetyków 20-22
20-468 Lublin
tel. (0-81) 748-42-30;
godziny urzędowania: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
możliwość złożenia deklaracji w :  OC Lublin, OC Puławy, OC Chełm
rejon : powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin

Urząd Celny w Zamościu
ul. Strefowa 5
22-400 Zamość
tel. (81) 7484387
godziny urzędowania: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
możliwość złożenia deklaracji w :

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim
ul. Łaszczowiecka 12c, 22-600 Tomaszów Lubelski

Oddział Celny w Zamościu
ul. Strefowa 5, 22-400 Zamość

rejon : powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość

2) Zapłacić podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, na konto Izby Celnej w Białej Podlaskiej na rachunek bankowy NBP O/Okr.Lublin 49101013390094362224000000 za pośrednictwem poczty lub banku.

3) Aktualnie obowiązują dwie stawki akcyzy na sprowadzane samochody:

 • 3.1 % dla pojazdów z silnikiem o pojemności skokowej do 2000 cm³,
 • 18.6 % dla pojazdów z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2000 cm³.  

4) Wraz z deklaracją AKC-U należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (dla potrzeb rejestracji pojazdu) 

Dla potwierdzenia informacji zawartych we wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) umowa kupna-sprzedaży pojazdu lub faktura i ewentualnie tłumaczenie na język polski,
b) dokument rejestracyjny i ewentualnie tłumaczenie na język polski,
c) inne np. opinia biegłego rzeczoznawcy;

UWAGI DODATKOWE:
załatwiając formalności w urzędzie lub oddziale celnym:

 • nie jest konieczne okazanie pojazdu,
 • można działać poprzez pełnomocnika,
 • należy dokonać wpłaty opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł)

Organami podatkowymi w sprawach opłaty skarbowej od czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) są:

 • w sprawach należących do właściwości Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej – Prezydent Miasta Biała Podlaska (wpłata na rachunek: Kredyt Bank S.A. O/Biała Podlaska Nr rachunku 63150013311213300149060000);
 • w sprawach należących do właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie – Prezydent Miasta Lublin (wpłata na rachunek: Bank PEKAO S.A. nr rachunku 95124020929329920006200000);
 • w sprawach należących do właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu – Prezydent Miasta Zamość (wpłata na rachunek: Bank PKO BP Nr rachunku 56102053560000160200076877).

II. Odbiór dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy:


Dokumenty należy odebrać w UC lub OC. Przy odbiorze należy przedstawić:

1. Dokument tożsamości i ewentualne pełnomocnictwo,
2. Dowód wpłaty podatku akcyzowego,
3. Tłumaczenie (umowy, faktury, dokumentu rejestracji) – jeśli przy składaniu dokumentów wynikła taka potrzeba.
4. Inne np. kopia wyciągu z KRS

Po wykonaniu w/w czynności, należy zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia go do  Polski.

 

Pliki do pobrania :

Deklaracja AKCU
 
Deklaracja AKCU
 
UPOWAŻNIENIE
 
UPOWAŻNIENIE
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Newsletter
 
Instrukcja szczegółowa e-deklaracja IC.doc
Ostatnia modyfikacja 2014-12-31 11:31:23 przez Bogusław Kozłowski
 
Copyright 2005 Izba Celna Biała Podlaska, terus team
Strone wygenerowano w czasie: 0.5204 sekundy

Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

X zamknij